XXI Sesja Rady Gminy

Dnia 25 czerwca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły odbyła się XXI Sesja Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sokoły z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

Rada Gminy przed przystąpieniem do głosowania zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2012 rok, sprawozdaniem finansowym Gminy za 2012 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2012 rok, z informacją o stanie mienia Gminy Sokoły oraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokoły w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy. Po dokonaniu analizy przedstawionych sprawozdań Rada Gminy jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Sokoły absolutorium za 2012 rok.

Radni, sołtysi i pozostali uczestnicy obrad pogratulowali wójtowi uzyskanego absolutorium.

Ponadto podczas sesji przyjęto strategię rozwoju turystyki Gminy Sokoły na lata 2013-2020, udzielono pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu w wysokości 899.900 zł na przebudowę mostu w miej­scowości Krzyżewo wraz z przebudową dojazdów w ciągu drogi powiatowej 2059B oraz 1859B, dokonano zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej, a także uchwalono Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa ga­zowe dla Gminy Sokoły.

Wojciech Maleszko