Informacja dot. nowego systemu gospodarowania odpadami

Mieszkańcy Gminy Sokoły

W związku z planowanym od 1 lipca tego roku wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sokoły informuję, że w najbliższym czasie firma która wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów, tj. ASTWA z Białegostoku rozda właścicielom gospodarstw domowych worki do segregacji odpadów wraz z harmonogramem odbioru odpadów.

Jednocześnie przypominam, że każdy właściciel gospodarstwa domowego winien sam zaopatrzyć się w pojemniki na odpady komunalne zmieszane.

Ponadto właściciele gospodarstw domowych, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winni to zrobić niezwłocznie.

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Sokoły zobowiązany będzie określić w drodze decyzji, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku pytań dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi proszę o kontakt z tutejszym urzędem gminy.

Sokoły, 2013-06-21

Wójt
Józef Zajkowski