Ogłoszenie

Szkoła Podstawowa w Sokołach zaprasza do składania ofert na: „Remont Auli Jana Pawła II w  Szkole Podstawowej w Sokołach” - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza auli /do wglądu w SP/ i przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferty na wykonanie prac budowlano-remontowych należy składać w Szkole Podstawowej w Sokołach, ul. Kościelna 5  w terminie do dnia 15.06.2020r. do godziny 10:00.

Termin realizacji zamówienia od dnia 27.06.2020r. do 31.07.2020 r.

Wszystkie materiały mające być wykorzystane w pracach budowlanych muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez inwestora. W tym celu wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inwestorowi karty materiałowe i certyfikaty co najmniej dwa dni przed ich planowanym wbudowaniem.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 2741-075 lub osobiście w godzinach od 8.30 do 14.30.

 

Załącznik do ogłoszenia 

Dyrektor SP w Sokołach 

Waldemar Kikolski