Ogłoszenie Dyrektora SP w Sokołach

Szkoła Podstawowa w Sokołach zaprasza do składania ofert na: „Remont sali 014 z zapleczem – Szkoła Podstawowa w Sokołach” - zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia .

Oferty na wykonanie prac budowlano-remontowych należy składać w Szkole Podstawowej w Sokołach  
ul. Kościelna 5  w terminie do dnia 14.01.2020 r. do godziny 10:00.
Termin realizacji zamówienia od dnia 17.01.2020 r. do 31.01.2020 r.
Wszystkie materiały mające być wykorzystane w pracach budowlanych muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez inwestora. 
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 27-410-75 lub osobiście w godzinach od 8.30 do 14.30.
 
Sokoły, dn. 31.12.2019 r.
 
Dyrektor SP w Sokołach
Waldemar Kikolski
 
Informacja o wyborze wykonawcy